หลักสูตรฝึกอบรมระบาดวิทยาด้านโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (epidemiology training)

อ่านแล้ว 1075 ครั้ง

โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อการสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการปรับตัวของระบบสุขภาพในการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระบาดวิทยาด้านโรคติดเชื้อในโรงพายบาล (epidemiology training) โดยโครงการฝึกอบรมได้จัดให้มีการอบรมออนไลน์และฝึกปฏิบัติจริงในงานด้านระบาดวิทยาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงการแยกผู้ป่วย การป้องกันการแพร่เชื้อโดยวิธีต่างๆ การทำลายเชื้อ และการจัดการสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถเข้าใจหลักวิชาระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและมีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงการแยกผู้ป่วย การป้องกันการแพร่เชื้อโดยวิธีต่างๆ การทำลายเชื้อ และการจัดการสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
  2. ฝึกสอบสวนโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในกรณีที่เป็นไปได้ 
  3. เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการของการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงสามารถวางแผนในการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในกรณีที่จำเป็น