หลักสูตรการฝึกอบรมให้กำลังคนด้านสุขภาพมีความรู้และทักษะในการใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Systems thinking training)

อ่านแล้ว 507 ครั้ง