คณะทำงาน


หัวหน้าโครงการ

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 2900

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7428 2900

ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 2839 6000

รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 2839 6000

ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ/กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 2590 2366-7

ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ/กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 2590 2366-7

นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 2839 6000

นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย

ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 2839 6000

ที่ปรึกษาโครงการ

ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านโควิด 19

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านโควิด 19

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านโควิด 19

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7445 1166

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านโควิด 19

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 0 7445 1166

ค้นหา
CopyRight © 2024 Southern Health Foundation (SHF)